Saltar al contenido

bahis lisans sorgulama altı joker 1

  • por

AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİ

(7)At başı beraber hallerinde kupa ve buna benzer bölünmesi mümkün olmayanödüllerin dağıtımında bir anlaşmazlık çıktığı takdirde, Yarış Komiserler Kurulubu anlaşmazlığı gerektiğinde kura ile sonuca bağlar ve at sahiplerininbirbirlerine ödemeleri lazım gelen miktarı belirler. (5)Koşu kazanan at sahiplerinin ikramiye ve ödüllerinin ödenme esasları YarışMüessesesince düzenlenir. (3) Aprantiler, kendisınıflarına ait koşularda, koşunun şartlarında aksine hüküm yoksa ağırlıkindiriminden yararlanamazlar. (2) Şikayetinyapılmış olması ya da 50 nci madde hükmüne uygun olmadığına dair bir tespitinyapılması durumunda kesin karar açıklanıncaya kadar sarı ışık yakılır veya sarıbayrak çekilir. (2) Her binici, koşuesnasında kullandığı haşa bezini ikinci tartıdan sonra tartı hakemine teslimetmeye mecburdur. MADDE 41 – (1) Her biniciağırlığını, koşuda atının taşıyacağı ağırlığa göre koşudan önce ayarlamakzorundadır. MADDE 40 – (1) Hiçbir at,handikap koşuları hariç diğer bir veya daha fazla koşuda geçildiğinden dolayıağırlık indirimine tabi tutulamaz. (2) Usulüne uygunolarak kaydı yapıldığı halde, adı veya puanı handikap listesine herhangi birsebeple girmemiş atlar, Yarış Komiserler Kurulunun izni ile listeye alınabilir. (5) Handikapertarafından tespit ve ilan edilen puanlara itiraz edilemez ve puanlar ilebunlara ait liste hiçbir surette değiştirilemez.

MADDE 24 – (1) İngiliz atlarınamahsus koşulara, koşunun şartlarında ve yıllık yarış programları genelhükümlerinde aksi belirtilmedikçe, Türkiye’de doğmuş İngiliz atları ve doğduğuyıl içinde yabancı ülkelerden getirilen İngiliz atları katılabilir. Durumlarında bir değişiklik olduğu takdirde, talepleridoğrultusunda durumlarının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olduğuanlaşılan kişilerin at sahibi belgeleri kendilerine iade edilir. (3) Sponsorlartarafından, yıllık yarış programında olmayan ilave bir koşu yapılması talepedildiği takdirde, bu koşunun ikramiyesinin en az emsali mevcut bir koşununikramiyesi tutarında veya bu tutarın % 10 fazlası miktarında olması zorunludur.Bu konudaki nihai değerlendirme Yarış Müessesesi tarafından yapılır. İlaveolarak konulacak koşulara sponsorluk talebinin değerlendirilmesi için, talebinYarış Otoritesinin onayına imkan verecek yeterli bir zaman içerisinde yapılmasızorunludur. (15)Lisansını vize ettirmek isteyen cezalı antrenör, jokey, apranti, amatör binici,seyisbaşı ve seyisler ceza süreleri sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ayiçinde, kayıt bürosu kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat ettikleritakdirde, lisansları vize edilir. (5)Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı dörtten fazla ise koşununbirincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik ikramiyeleritoplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir. (4)Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı dört ise koşununbirincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük ikramiyeleri toplamı bunlararasında eşit olarak taksim edilir. (3)Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı üç ise koşunun birincilik,ikincilik ve üçüncülük ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksimedilir.

  • Durumlarında bir değişiklik olduğu takdirde, talepleridoğrultusunda durumlarının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olduğuanlaşılan kişilerin at sahibi belgeleri kendilerine iade edilir.
  • Ancak doğduğu yıliçerisinde ithal edilen atlar, katıldıkları orta vadeli uluslararası koşulardao koşu için konulan ikramiyenin % 100’ünü alırlar.
  • (1) Yarış Otoritesiile Yarış Müessesesi, yurt içinde ve yurt dışında Türk atlarının tanıtımınısağlamak ve yurt dışındaki yarışlara katılmasını teşvik etmek amacıyla gereklitedbirleri alır.

(7) Yüksek KomiserlerKurulunun üyelerine, 16 yaşından büyükler için tespit edilen aylık brüt asgariücretin dört katını geçmemek üzere verilen ve Yarış Otoritesince tespit edilenaylık net ödeme ay sonunda, harcırahlar ise Yarış Müessesesi mensuplarınaödenen en yüksek miktar üzerinden hesaplanır. (6) Bir atın kayıtişlemi ile ilgili şikayet ve itirazlar üzerine, koşudan evvel gereklidüzeltmeler yapılabilmiş ise, atın o koşuya girmesine müsaade edilir. (2) Şikayet veitirazların yazılı olarak 115 inci maddede gösterilen süreler içinde ve yıllıkyarış programları genel hükümlerinde belirtilen miktarda depozito ile birliktetartı hakemine yapılması gerekir. (2) Kurslara bireğitim ve öğretim yılı içinde mazeretsiz olarak toplam on gün devametmeyenlerin kurs ile ilişiği kesilir. Sağlık durumundan dolayı kursa devamedemeyenler, devamsızlıklarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacaksağlık raporu ile kurs idaresine ibraz etmek zorundadırlar.

Komisyon üyelerinden mazeretinedeniyle görevine gelemeyenlerin yerine, varsa aynı unvanlı bir başka kişiyoksa yardımcıları komisyonda görev alır. (8) Özlük haklarıYarış Müessesesinde olan handikaperler hariç, diğer görevli handikaperlerinYüksek Komiserler Kurulunca tespit edilen ücretleri yarış gelirlerinden ödenir. E) Erkek atlarıniğdiş olup olmadıklarını tespit etmek ve iğdiş olanları Yarış KomiserlerKuruluna bildirmektir. Ç) Yarış komiseryardımcılığında görevlendirilerek üç yıl içinde elli yarış günü görev ifa edenve yapılan sınav sonucunda Yarış Komiser Sertifikası alanları yarış komiseriolarak görevlendirilebilir. (5) Yüksek KomiserlerKurulu üyesi olarak en az bir tam dönem görev almış olanlara talepleri halindebaşkaca bir şart aranmaksızın yarış komiser sertifikası ile handikaperliklisansı verilir. MADDE 158 – (1) Bu Yönetmeliktebelirtilen at sahibi belgesinin verilmesine engel olan hallerden herhangibirinin varlığını bildiği halde, bunun aksini belirterek at sahibini YarışMüessesesine takdim eden şahısların bu ve daha sonraki takdimleri kabuledilmez.

(3) Sponsor olunankoşularda kazananlara Yarış Müessesesince kupa, şilt veya plaket verilebileceğigibi sponsorlarca da kupa, şilt veya plaket verilebilir\. Canlı oyun odalarında gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla mücadele et. bettilt güncel giriş\. MADDE 152 – (1) Sponsorlara,koşu sponsorluğu karşılığında, Yarış Müessesesi tarafından uygun görülenmecralarda her türlü isim, tanıtım ve gerektiğinde yayın hakları ayrı ayrı veyabir paket şeklinde verilebilir. (4) Yarış Müessesesiile sponsorlar arasında tarafların hak ve yükümlülükleri, sponsorluğun konusuve süresi, nakdi sponsorlukta Yarış Müessesesi tarafından uygun görülen bedel;ayni sponsorlukta ise, sponsor tarafından temin edilecek ürünün yaklaşıkmaliyetini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. (3) Yapılacak yardımakarşılık olarak, Jokey Kaza ve Yardım Sandığı için hipodrom müdürlüklerindebiriken paralardan, bu paralar yetmediği takdirde yarış gelirlerinden hipodrommüdürlüklerince ilgiliye avans verilir. (3) Yarış hizmetleriile ilgili görevlilerin şikayet ve itirazları depozito kaydına tabi değildir. Ancak,bunların dışında öğretici görevlendirilmesi veya teklif edilmesi yolunagidilmez. (20) Kurslardagörevlendirilecek personel; kurs yöneticisi, öğreticiler ve diğer personelşeklindedir. (16) Kurs sonusınavında, yüz üzerinden ortalama altmış puan alanlar başarılı sayılır ve seyissertifikası almaya hak kazanır. İki ders saati arasında on dakikalık dinlenme süresi verilir.Uygulamalı dersler iki ders saati birleştirilerek, blok ders olarakyapılabilir. (6) Kurs yöneticisi,kurs eğitimi başlangıcında, kursa katılanların listesini Yarış Müessesesinebildirir. (9) Kurs ücretsizolup, kursiyer yemek masrafları Yarış Müessesesi tarafından karşılanır. (7) Kursiyerlerin ikiyarım günlük mazeretsiz devamsızlıkları bir tam günlük devamsızlık olarakdeğerlendirilir ve kursiyerlerin aylık ücretinden düşülür.

(4) Atın, dopingşüpheli numune alınmasından kaçırılması halinde, durum bir tutanak ile tespitedilir ve at dopingli sayılır. (2)Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı iki ise birincilik ileikincilik ikramiyeleri toplamı, bu iki at arasında yarı yarıya taksim edilir.Üçüncülük ikramiyesi, koşuyu bunların arkasında bitiren ata verilir. (1)At başı beraber hallerinde, at başı beraber kalanatlar, tekrar koşturulmaz. (1) Bir sene önceki yarış gelirinin %40’ından az olmamak koşuluyla ayrılan yıllık toplam ikramiye tutarı koşulardadereceye giren atlara yarış ikramiyesi, at sahibi primi ve yetiştiricilik primiolarak dağıtılır. (4) Birinci startaiştirak etmiş atların sahipleri veya antrenörleri, Yarış Komiserler Kurulunabildirmek şartıyla atlarını ikinci defa starta iştirak ettirmektenvazgeçebilirler. Mavi ışık yandıktan veya mavi bayrak çekildikten sonrailan tablosundaki koşu sonuçları üzerinde değişiklik yapılamaz. MADDE 50 – (1) Koşuda ikramiyederecelerinden birini kazanan atların binicileri ile Yarış Komiserler Kurulununtartılmasına lüzum gördüğü diğer biniciler, koşudan sonra binili olarak tartıyerinin önüne kadar gelmek ve tartıya dahil bütün malzemeler ile birliktetartılmak üzere tartı hakemine müracaat etmek zorundadır. Koşu esnasındameydana gelen bir kaza yüzünden tartılması icap eden bir binicinin, tartıyerinin önüne kadar binili olarak gelmesine imkan olmadığı takdirde, biniciyürüyerek tartı yerine gelir veya taşınarak getirilir. (2) Binicilerağırlıklarının fazla olması dolayısıyla bir ata günlük resmî programda yazılıağırlıktan en çok iki kilogram fazla ağırlıkla binebilir. Binici bu fazlalığı,koşunun tartı işlemi başlamadan önce tartı hakemine bildirmek zorunludur. MADDE 33 – (1) Vadeli koşularakayıtlı atların satılmaları halinde, bu kayıttan doğan taahhütler atların yenisahiplerine intikal eder.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *